תקנון אתר

הוראות ותנאי השימוש באתר האינטרנט "ליב עזריה".

1. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.
2. גולש יקר אנא קרא את הוראות והתנאים הכתובים בתקנון זה, כמו גם בתקנון הרכישה, באופן יסודי לפני השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"); יש לקרוא בקפדנות וביסודיות גם את תנאי השימוש של מערכת הזמנת הסדנאות, ו/או כל הזמנה אחרת המשולבות באתר, לפני השימוש במערכות אלו.
3. ברוך הבא להוראות ותנאי השימוש באתר "ליב עזריה" (בכתובת https://www. livazaria.co.il), (להלן: "האתר").
4. האתר הינו פרטי, המיועד לשימוש הגולשים ברשת האינטרנט – בבעלות הגב' ליבנת ארז עזריה, (להלן: "ליב"); באתר נמכרים מוצרים כגון: סדנאות דיגיטאליות בנושאי אוכל מסוגים שונים, טיפים לחיים בריאים, המלצות בנושאי תזונה בריאה ועוד.
5. פרטי התקשרות: ליב עזריה, תוצרת הארץ 11, ת"א, מייל: Info@livazaria.co.il טלפון: 052-7250330.
6. למען הסר ספק אציין כי על ידי כניסה ו/או שימוש באתר זה, אתה, המשתמש, נחשב כאילו הסכמת למלא אחר הוראות ותנאי השימוש המפורטים להלן ולהיות מחויב על פיהם.
7. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת, ללא צורך בהודעה. כל שינוי בתנאים אלו יופיע באתר. כאשר הינך נכנס לאתר זה ו/או עושה שימוש בו לאחר שבוצעו שינויים כלשהם בתנאים, הינך מסכים שגם אותם שינויים בתנאים יחייבו אותך.
8. האתר עושה מאמץ ניכר כדי להציג לך מידע מעודכן הכולל נתונים מדויקים ואמינים, וכי האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ועדכונים כולל הוספת מידע בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.
9. האתר אינו מתחייב כי המידע באתר יהיה מדויק נכון, עדכני ושלם. בנוסף האתר יכול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. האתר אינו מקבל על עצמו כל אחריות לעדכון האתר על מנת לשמור על עדכניות המידע או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו שפורסם.
10. משכך, עליך לוודא שכל מידע המפורסם מדויק עבורך, לפני קבלת החלטה מסוג כלשהי הנוגעת לנושאים ו/או לשירותים ו/או לעניינים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה, וכי האתר מסיר מעצמו כל התחייבות וחיובים לגבי התכנים והשירותים.

קניין רוחני וזכויות יוצרים
11. הגב' ליבנת ארז עזריה הינה הבעלים הבלעדיים של כל התכנים באתר וכל המידע הכלול בו לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הפטנטים הישימים, הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, והתמונות המוצגות באתר, זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הנוגעות לכל האמור לעיל, או שניתנה לליב עזריה, הזכות להשתמש בחומרים אלו למטרת אתר האינטרנט.
12. כל העושה שימוש במידע ובתכנים הקיימים באתר, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד ובכפוף להנחיות באתר, וכי והתכנים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי של השגת מידע.
13. למען הסר ספק, המידע הינו לשימושך הפרטי האישי, וכי אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע ללא הסכמה מראש ובכתב מאת בעלת האתר.
14. בהתאם לדיני זכויות היוצרים במדינת ישראל, זכויות היוצרים למידע באתר זה שייכם לגב' ליב עזריה, ולה בלבד, וכי זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על הטקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה וכל יישום תוכנה המשולב באתר (להלן: "החומר המוגן") אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
15. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, וכי המצטט חייב לציין את המקור הציטוט.
16. חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

אחריות לנזקים
17. הגב' ליבנת ארז עזריה לרבות עובדיה ונציגיה ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים היועצים והמשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחרים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, גם אם מי מהמוזכרים לעיל קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.
18. למען הסר ספק, למשתמשי האתר לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי הגב' ליב עזריה לרבות עובדיה ונציגיה ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים היועצים והמשתתפים בעריכתו, וכי המוזכרים לעיל אינם אחראים לכל תוכן הנשלח ו/או הנכלל באתר על –ידי צד שלישי כלשהו.
19. מודגש בשנית כי הגב' ליבנת ארז עזריה אינה תזונאית מזון, ו/או בעל כל הסמכה רפואית בנושאי תזונה, ו/או דיאטה, ו/או בכלל, ומשכך, כל העושה שימוש בסדנאות – באחריותו האישית בלבד, ובכל מצב, מומלץ להתייעץ עם רופא, ו/או דיאטטיקנית, ו/או תזונאית לעניין השימוש במוצר, ו/או במידע הנמסר בסדנא, על מנת לבחון את התאמתו באופן סובייקטיבי לעושה שימוש.
20. כל גולש באתר נותן הוא הסכמתו לכך המוזכרים בסעיף קודם אינם נושאים באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

אבטחת מידע
21. בעלת האתר, ו/או מפעיליו, עושים שימוש באמצעים לאבטחת המידע באתר ובמערכות המשולבות בו, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כמו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.
22. למען הסר ספק, כידוע, קיים סיכון של חדירה למערכות האתר, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית.
23. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי האתר ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על המידע באתר או לסייע בפעולות כאמור.
24. האתר יהיה פטור מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע לצד שלישי כלשהו, ו/או שיבושו, וכי אין האתר אחראי לכל נזק שייגרם לגולש, ו/או למתעניין, ו/או למזמין בעקבות גלישתו באתר או בעקבות הורדת חומר/נתונים/ מידע מהאתר.

שמירת סודיות
25. האתר מתחייב לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת השימוש בו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כמו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 ואתה נותן הסכמתך לשימוש זה.
26. בעת ביצוע פעולה פעולת רכישה באתר יידרש הרוכש להזין למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
27. אדגיש ואציין כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי כנגד מגיש פרטים כוזבים יינקטו הליכים משפטיים.
28. בחתימה על הסכם זה, הינך מאשר לאתר לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע.
29. האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שיאספו אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהאתר מציע, ליצירת קשר אתך וכי מידע זה לא יזהה אותך אישית.
30. למען הסר ספק, הדין החל על השימוש באתר, בשירותים ובסדנאות, לרבות על תנאים אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד.

קישורים
31. באתר נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים, ו/או סרטונים, ו/או קטעי קול, ו/או כל מידע בפורמט אחר, וכי הם ניתנים כשירות מידע לגולש.
32. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם של מקורות המידע, ומשכך קישורים אל אתר האינטרנט הזה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי בעלת האתר, ו/או מפעילו לגבי אותם אתרים, ו/או התכנים אחרים.
33. במילים אחרות, אין לבעלת האתר, ו/או למפעילו כל אחריות, שליטה או זכויות לתוכן החומר הנמצא באתרים אלו, וכי המידע הינו באחריותו הבלעדית של מקור המידע/האתר שממנו ו/או אליו קושר.
34. חומרים אלו נבדקו בזמן הקישור לאחר, ולא נבדקים על בסיס יומי, ומשכך יובהר כי המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית בלבד של בעלי האתרים המקושרים.

תפריט נגישות