כללי
1. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.
2. האתר "ליב עזריה" (בכתובת https://www. livazaria.co.il), (להלן: "האתר"), הינו אתר פרטי, בבעלותה הבלעדית של הגב' ליבנת ארז עזריה (להלן: "ליב") המיועד לשימוש הגולשים ברשת האינטרנט; באתר נמכרים מוצרים כגון: סדנאות דיגיטאליות בנושאי אוכל מסוגים שונים, טיפים לחיים בריאים, המלצות בנושאי תזונה בריאה ועוד.
3. פרטי התקשרות: ליב עזריה, תוצרת הארץ 11, ת"א, מייל: Info@livazaria.co.il טלפון: 054-3257071.
4. תקנון זה הנו הסכם התקשרות בין האתר לבין מזמין הסדנא, ו/או השירות, וכי קבלתו של תקנון זה בדרך של חתימה דיגיטאלית מהווה הצהרה מצד הלקוח ואו הנרשם ואו המתעניין, ו/או הגולש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הנרשם ואו הלקוח לבין האתר.
5. למען הסר ספק אציין כי כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

תנאי השימוש
6. רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל, בן 18 ומעלה, אשר אינו אדם חסוי כהגדרתו לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, כמו גם כל חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל, וכי ברשותו כרטיס אשראי תקף מאחת מחברות האשראי העולמיות, וכי ברשותו כתובת מייל, לרבות מספר טלפון נייד לצורך הליך הזיהוי, וכן שליחת מידע, חשבונית, ונתונים נוספים.
7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת יופיי פיננסים בע״מ ח.פ 514672575 , ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כמו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 ( להלן: "החוק, ו/או התקנות" בהתאמה).
8. האתר, ו/או ליב, לרבות עובדיה ונציגיה ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים היועצים והמשתתפים בעריכתו, לא תישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, לסדנאות ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
9. המוזכרים בסעיף קודם לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרכוש לא לקבל את הזמנתו.
10. האתר, ו/או ליב, שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתם הבלעדי.
11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם ובמידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, ו/או השירותים באופן מלא ו/או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר יפגעו כתוצאה מתקלות במחשוב ו/או מערכות הסלולאר ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

שמירת סודיות
12. האתר מתחייב לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת השימוש בו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כמו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017, ובחתימתך הדיגיטלית לעיל, אתה נותן הסכמתך לשימוש זה.
13. בעת ביצוע פעולה פעולת רכישה באתר יידרש הרוכש להזין למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
14. אדגיש ואציין כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי כנגד מגיש פרטים כוזבים יינקטו הליכים משפטיים.
15. בחתימה על הסכם זה, הינך מאשר לאתר לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע.
16. האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שיאספו אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהאתר מציע, ליצירת קשר אתך וכי מידע זה לא יזהה אותך אישית.
17. למען הסר ספק, הדין החל על השימוש באתר, בשירותים ובסדנאות, לרבות על תנאים אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד.

תשלום, מדניות החזרות ואספקת מוצרים דיגיטליים
18. מדיניות זו היא המדיניות היחידה המחייבת הן את האתר והן את לקוחותיה, אך אין בה כדי לפגוע בזכותם של לקוחותינו לבטל עסקה על פי החוק כאשר הוראות החוק מטיבות וגוברות על המתואר בפרק זה, ו/או בתקנון בכללותו.
19. לצערנו ועל אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה לא נוכל לאפשר זיכוי כלשהו בגין שירותים אשר ניתנים להעתקה או שכפול אלא אם יהיה ברור באופן חד משמעי שלא נעשה כל שימוש.
20. האמור להלן מסכם את כל אפשרויות הביטול, ההחזרים והזיכויים, אך האתר שומר לעצמו את הזכות לאפשר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללקוח להמיר שירות אחד באחר, במידה ויראה הדבר נכון לאתר בנסיבות בעניין.
21. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש, וכי החיוב בגין קבלת המוצר הדיגיטאלי הינו מידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על כך יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי.
22. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרוכש יהיה זכאי לבטל את העסקה בהתקיים התנאים הבאים:
• החזר כספי מלא יינתן עד שבוע לפני פתיחת התוכנית.
• לא יוחזר כל תשלום לאחר שבע ימים מיום פתיחת התוכנית.
• אם ובמידה והמזמין יבקש לבטל את הזמנתו לאחר פתיחת התוכנית ו/או קבלת הגישה לתכניי התוכנית, החזר כספי יינתן בגובה של 50% מהסכום התשלום בפועל בלבד.
• במידה ומדובר בתוכנית/סדנא קצרה של עד 14 ימים לא ניתן כל זיכוי.
• בכל מצב של ביטול לפני מועד פתיחת התוכנית תיגבה עמלת האשראי בסך 2% מסך העסקה.
23. לקוח לא יוכל לבטל רכישת מוצרים דיגיטליים יותר מפעם אחת בשנה.

אחריות לנזקים
24. ברישא הדברים לפרק זה אדגיש ואציין כי הגב' ליבנת ארז עזריה אינה תזונאית מזון, ו/או בעל כל הסמכה רפואית בנושאי תזונה, ו/או בעלת הסמכה רפואית בכלל, ו/או בתחומי הדיאטה , ומשכך, כל העושה שימוש בסדנאות – באחריותו האישית בלבד, ובכל מצב, מומלץ להתייעץ עם רופא, ו/או דיאטטיקנית, ו/או תזונאית לעניין השימוש במוצר, ו/או במידע הנמסר בסדנא, על מנת לבחון את התאמתו באופן סובייקטיבי לעושה שימוש.
25. האתר, ו/או ליב לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, ו/או בסדנאות, ו/או במידע שמופיע בו, ו/או באתרים חיצוניים לו, גם אם האתר קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.
26. למען הסר ספק, למשתמשי האתר, השירותים, ו/או הסדנאות, ו/או המוצרים לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי הגב' ליב עזריה לרבות עובדיה ונציגיה ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים היועצים והמשתתפים בעריכתו.
27. עוד אציין כי האתר אינו אחראי לכל תוכן הנשלח ו/או הנכלל באתר על –ידי צד שלישי כלשהו.
28. עם כניסת משתמש לאתר נותן הוא הסכמתו לכך שהאתר אינו נושא באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

תנאים נוספים
29. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון האתר, ו/או תקנות הרכישה, באופן מלא, ו/או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ומבלי ליתן כל הודעה מוקדמת על כך.
30. האתר אינו נוטל כל אחריות על אי אילו תשלומים לבנק ו/או שינויים בהחזרים החודשיים במהלך השנים.
31. ההחלטות המתקבלות ויישום הסדנאות הם על אחריותו הבלעדית של רוכש.
32. הסדנאות מיועדות לתת לאנשים כלים מעשיים וסביבה תומכת ומקדמת להגשמת היעדים והמטרות האישיות שלהם, וכי כאמור, אין לגב' ליב עזריה, ו/או לעובדיה ונציגיה ו/או צוות הכותבים, העורכים היועצים והמשתתפים בעריכתו, אינם בעלי הכשרה בתחום התזונה מזון, ו/או בעל כל הסמכה רפואית בנושאים אלו, ו/או דיאטה.
33. האתר רואה בתפקידו לספק לך את המידע והתוכן ברמה הגבוהה ביותר על מנת לעשות טוב. אדגיש ואציין כי אין לראות בנכתב באתר הבטחה לתוצאות מסוג כלשהו ואנו לא מתיימרים לספק מידע משפטי, רפואי כזה או אחר.
בהצלחה!

תפריט נגישות